English
 
         



     
 
ÔÑßÉ ãíÇß ßæÑÈ
ÇáÌãåæÑíÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáÓæÑíÉ

ÏãÔÞ 

ÕÇáÉ ÇáÚÑÖ
ÇáãÑÌÉ ÔÇÑÚ ÇÈí ÝÑÇÓ ÇáÍãÏÇäí ãÞÇÈá ãÍÇÝÙÉ ÑíÝ ÏãÔÞ
åÇÊÝ : 2246171 11-963
ÝÇßÓ :22964290 11-963 

ãßÊÈ ÇáÔÑßÉ -  ÝßÊæÑíÇ
åÇÊÝ : 2238332 11 - 963
åÇÊÝ : 2238533 11 - 963
Email:.miakcorp@mail.sy
Email:.dwtfzco@emirates.net.ae

ÍáÈ : 
ÇáãíÏÇä - ÔÇÑÚ ÇáÕäæÈÑí
åÇÊÝ : 4447813 21-963
Email: aleppo-miak@hotmail.com
   
              
            
         
     
 
     
   
    4 36 A7      
         
           
Powred by The Black Lily &   Fiction 4D  2011